نزدیک به یک میلیون مهاجر مابین سالهای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ وارد کانادا می شوند.
مقرر گردید در این برنامه بلند مدت که مورخ ۱ نوامبر در مجلس عوام این کشور به تصویب رسید از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ تعداد مهاجران هر ساله افزایش یابد .
بر اساس این برنامه مهاجرتی با افزایش ده هزار اپلیکشین تعداد سیصد و ده هزار نفر برای سال پیش رو، تعداد سیصد و سی هزار نفر برای سال ۲۰۱۹، و سیصد و چهل هزار دعوتنامه برای سال ۲۰۲۰ ارسال خواهد گردید.