سیستم مهاجرتی استان اونتاریو(OINP) در روزهای پایانی سال۲۰۱۷ نیروی بیشتری را با توجه به ظرفیتی که اعلام کرده بود به کانادا دعوت خواهد کرد.

این خبر در تاریخ ۱۸دسامبر اعلام شده اما تاریخ دقیق و تعداد پذیرش مهاجران هنوز مشخص نیست.در سال ۲۰۱۷ از طریق برنامه ی مهاجرتی استان اونتاریو ،برای ۶۰۰۰ مهاجر دعوت نامه صادر شد.

کل مهاجران دعوت شده از طریق برنامه های استانی در سال ۲۰۱۷ ،۵۱ هزار نفر بوده است که این تعداد برای سال ۲۰۱۸ به ۵۵ هزار مهاجر افزایش خواهد یافت که استان اَونتاریو ازَ مزایای این طرح جهت دعوت بَیشتر مهاجران به کانادا استقبال خواهد کرد.