در سال پایان سال میلادی دولت فدرال کانادا آماری از فعالیت سیستم اکسپرس انتری در ۲۰۱۷ منتشر کرد!!

امسال سیستم اکسپرس انتری حدود ۸۶۰۰۰ دعوت نامه ارسال کرده که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲ برابر افزایش یافته است.

تعداد دعوت نامه ها به تفضیل در نمودار بالا مشخص است

رشد سریع تعداد دعوت نامه ها با کاهش حداقل امتیاز پول رابطه مستقیمی دارد

نمودار امتیاز کسانی را که در سال ۲۰۱۷ دعوت نامه برایشان ارسال شده در نمودار پایین قابل مشاهده است

با توجه به نمودارها انتظار میرود در سال ۲۰۱۸ ظرفیت اکسپرس انتری افزایش چشم گیری داشته باشد  و سطح امتیاز مورد نیاز هم کاهش پیدا کند