دولت کانادا در تاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۱۸ مصادف با ۶ فروردین ۱۳۹۷ تعداد ۳۰۰۰ دعوت نامه برای کاندید های اکسپرس انتری فرستاد.

که حداقل امتیاز انتخابی این دوره ۴۴۶ بوده است که نسبت به دوره قبلی که در تاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ برگزار شد ۱۰ امتیاز کاهش داشته است.