دولت کانادا در تاریخ  ۱۱ آپریل ۲۰۱۸ مصادف  با ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تعداد ۳۵۰۰ دعوت نامه برای کاندید های اکسپرس انتری فرستاد که تعداد دعوت نامه های فرستاده شده نسبت به تعداد دعوت نامه های فرستاده شده در دوره هایی که از ابتدای سال  ۲۰۱۸ برگزار شدند ۵۰۰ عدد افزایش داشته است.

حداقل امتیاز انتخابی این دوره ۴۴۴ بوده است که نسبت به دوره قبلی که در تاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۱۸ برگزار شد ۲ امتیاز کاهش داشته است.