دولت کانادا در تاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ مصادف با ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ تعداد ۳۰۰۰ دعوت نامه برای کاندید های اکسپرس انتری فرستاد.

که حداقل امتیاز انتخابی این دوره ۴۵۶ بوده است.