در تاریخ ۰۳/۰۷/۲۰۱۸ لیست عنوان شغلهای مورد نیاز این ایالت به روزرسانی گردید و در پی اعمال تغییرات نوین در این خصوص رشته هایی حذف و یا اضافه گردید.

حذف رشته هایی چون برق و الکترونیک، مکانیک، عمران، معماری و… سبب تغییر مسیر متقاضیان مهاجرت به این استان که رشتۀ آنها پیش از سابمیت حذف گردید، شده است. این دسته از متقاضیان اکنون میباید از طرق دیگر مهاجرت اقدام نمایند و در عین حال دریچه امیدی جهت سایر مهاجرینی که کد رشته آنها به لیست اضافه شد، گشوده شد.

لیست ناک رشته های حذف شده عبارتند از:

 ۲۱۳۲ Mechanical engineers

 ۲۱۵۱Architects

 ۲۱۳۳ Electrical and electronics engineers

 ۲۱۴۱Industrial and manufacturing engineers

 ۰۴۲۳ Managers in social, community and correctional services

۱۱۲۲ Professional occupations in business management consulting

 ۲۲۱۲ Geological and mineral technologists and technicians

 ۲۱۲۱Biologists and related scientists

 ۲۲۴۳ Industrial instrument technicians and mechanics

 ۰۸۱۱Managers in natural resources production and fishing

لیست ناک رشته های اضافه شده عبارتند از:

۸۲۵۲ Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

۰۸۲۲ Managers in horticulture

۷۳۸۴ Recreation Vehicle Service

۷۲۰۱ Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations

۷۲۰۴ Contractors and supervisors, carpentry trades

۳۱۱۱Psychiatrists

۳۲۱۵  Medical Radiation Technologists

۳۲۳۴ Paramedics

۴۱۶۲ Economists and economic policy researchers and analysts