در 1مارچ ۲۰۱۷ اداره مهاجرت و شهروندی کانادا  مجددا رکوردی بی سابقه را اعلام کرد.

در این دوره 3884 دعوتنامه صادر گردید که نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است. در سال  ۲۰۱۷ شش بارانتخاب صورت گرفته و هر بار سطح امتیاز متقاضیان کاهش یافته است که در این دوره انتخابی ،کمترین امتیازی که مجاز به دریافت دعوتنامه اقامت دائم کانادا  گردیده 434 امتیاز بوده است که نسبت به دوره قبل 7 امتیاز کاهش یافته است که می تواند خبر بسیارخوبی برای دوستانی که می خواهند از این روش اقدام کنند باشد .

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :