آیا در مشاوره ی تلفنی به سوالات شما عزیزان به خوبی پاسخ داده شده؟

 

مدت زمان مشاوره برای پاسخ به تمامی سوالات شما عزیزان کافی بود؟

 

آیا در مشاوره ی صورت گرفته به تمامی سوالات شما پاسخ داده شد؟