در تاریخ 03/07/2018 لیست عنوان شغلهای مورد نیاز این ایالت به روزرسانی گردید و در پی اعمال تغییرات نوین در این خصوص رشته هایی حذف و یا اضافه گردید.

حذف رشته هایی چون برق و الکترونیک، مکانیک، عمران، معماری و… سبب تغییر مسیر متقاضیان مهاجرت به این استان که رشتۀ آنها پیش از سابمیت حذف گردید، شده است. این دسته از متقاضیان اکنون میباید از طرق دیگر مهاجرت اقدام نمایند و در عین حال دریچه امیدی جهت سایر مهاجرینی که کد رشته آنها به لیست اضافه شد، گشوده شد.

لیست ناک رشته های حذف شده عبارتند از:

 2132 Mechanical engineers

 2151Architects

 2133 Electrical and electronics engineers

 2141Industrial and manufacturing engineers

 0423 Managers in social, community and correctional services

1122 Professional occupations in business management consulting

 2212 Geological and mineral technologists and technicians

 2121Biologists and related scientists

 2243 Industrial instrument technicians and mechanics

 0811Managers in natural resources production and fishing

لیست ناک رشته های اضافه شده عبارتند از:

8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

0822 Managers in horticulture

7384 Recreation Vehicle Service

7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations

7204 Contractors and supervisors, carpentry trades

3111Psychiatrists

3215  Medical Radiation Technologists

3234 Paramedics

4162 Economists and economic policy researchers and analysts

 

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :