کارت آبی آلمان

کارت آبی اتحادیه اروپا یک مجوز اقامت برای اهداف ویژه است. کارت آبی اقامت قانونی یک شهروند غیر اروپا یی را در یک کشور اروپایی به منظور کار فراهم می کند. بنابراین کارت آبی یک کارت برای شهروندان غیر اروپایی است. از تاریخ اول اگوست 2012 کارت آبی همزمان با اصلاح قوانین اقامتی جهت اخذ اقامت اروپا تنظیم و اعتبار اجرایی دریافت کرد. نکات مهم در مورد کارت آبی آلمان : یک شهروند غیر [...]

انواع ویزا آلمان

    با این نوع ویزا شما میتوانید به مدت 90 روز در المان اقامت داشته باشید.منطقه شینگن شامل 25 کشور در اروپا میباشد که با داشتن این ویزا شما می توانید به این کشورها نیز سفر کنید. اجازه کار با داشتن ویزای شینگن امکانپذیر نیست اما میتوانید برای گرفتن مجوز کار به منظور تمدید اقامت خود اقدام کنید که  اخذ آن هیج گونه تضمینی ندارد. اخذ ویزای شینگن به چندین مورد بستگی [...]

کارآفرینی در آلمان

هر شخصی میتواند دارای شرکت و کسب و کار در آلمان باشد، که مدیر اجرایی این شرکت، اگرفاقد اقامت آلمان باشد، باید برای اخذ اقامت این کشور اقدام نماید. همچنین سایر صاحبان شرکت  ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در آﻟﻤﺎن و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۳ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ آﻟﻤﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ، اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻗﺎﻣﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﻫﺪا ﻣﯽﮔﺮدد [...]

ویزای سرمایه گذاری آلمان

ورود به آلمان به عنوان بخشی از پروسه ی سرمایه گذاری در آلمان شما میبایست ابتدا یک ویزیت از این کشور داشته باشید.زیرا شما به عنوان یک سرمایه گذار میبایست به صورت حضوری از سرزمینی که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید دیدن نمایید و بازار ,اقتصاد,زمینه های فعالیت و… را در این کشور بسنجید .مانند همه ی کشور ها آلمان نیز انواع مختلفی از ویزا ها را ارائه میکند.شما باید بدانید برای سرمایه [...]

Go to Top