ارزشیابی مدارک تحصیلی برای آلمان (تائیدیه ZAB)

برای مهاجرت کاری به آلمان و یا ادامه تحصیل در آلمان، مورد تائید بودن مدارک تحصیلی هر کشور در آلمان یکی از اصول مورد نیاز جهت اقدام برای ویزا یا اقامت است؛ برای اینکه بدانید مدرک شما مورد تایید هست یا نیاز به تاییدیه ZAB دارد، قدم اول مراجعه به سایت Anabin هست و اگر در این دیتابیس، رشته یا دانشگاه شما بعنوان +H ثبت شده باشه یعنی مورد تائید هست، اگر -/+H درج شده [...]