آیا پس از تشکیل پروفایل در اکسپرس اینتری امکان تغییر و یا اضافه کردن اطلاعات جدید وجود دارد؟

بله، در صورت تغییر در اطلاعات شخصی مانند ازدواج یا بچه دار شدن،تحصیل ، سابقه کار و غیره متقاضی باید پروفایل خود را بروز رسانی کند.

Go to Top