زبان مردم آلمان

زبان مردم آلمان جز گروه بزرگ زبان های هندی و اروپایی است و در حوزه زبان های ژرمنی قرار میگیرد.این زبان با دانمارکی، نروژی و سوئدی،هلندی و همچنین انگلیسی هم خانواده است. در آغاز قرون وسطی تعداد کثیری زبان های نوشتاری محلی وجود داشت. با گسترش ترجمه لوتر از انجیل، به تدریج یک زبان نوشتاری متحد که به طور عمده بر زبان دیوانی زاکس (مایسنر) استوار بود، جای خود را باز کرد.

آلمانی استاندارد زبان اصلی نوشتار و گفتار در رسانه هاست. در برخی مناطق به این زبان با گویش محلی سخن می گویند. به لهجه سخن گفتن بر خلاف برخی کشورها به عنوان نقصی در گفتار نگاه نمی شود و آن را یک جلوه ازغنای فرهنگی میدانند. گویش های مشهور آلمان آله مانی، بادی، بایری، فرانکی، هسی، شوابی، کلنی وساکسی هستند.

اغلب از لهجه و تلفظ مردم آلمان می توان به منشا محلی آن ها پی برد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :