کارآفرینی در آلمان

هر شخصی میتواند دارای شرکت و کسب و کار در آلمان باشد، که مدیر اجرایی این شرکت، اگرفاقد اقامت آلمان باشد، باید برای اخذ اقامت این کشور اقدام نماید. همچنین سایر صاحبان شرکت  ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در آﻟﻤﺎن و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۳ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ آﻟﻤﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ، اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻗﺎﻣﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﻫﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺮوط زﯾﺮ ﺑﺮآورده ﺷﻮد:

  • ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، منافع اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای اﯾﺪه ﮐﺎری ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
  • اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ۳ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷوﺪ. اگر ﭘﺮوژه ﮐﺎری بعد از این دوره ۳ ساله ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد، ﺷﺨﺺ متقاضی می تواند ﺑﺮای اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ این کشور اقدام کند.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎری نیز باید براساس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮوط ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و اﯾﺎﻻت و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدد. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎری بازای ۳ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

  • شخص متقاضی از ﻋﻬﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎری و ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺑﯿﻤﻪ، وﻏﯿﺮ).
  • شخص متقاضی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • داشتن حداقل 18 سال سن برای فرد متقاضی
  • نبود سوء سابقه در پیشینه فرد متقاضی

شخص متقاضی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﺎری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ۳ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
**در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد با توجه به ﺷﻬﺮ و ﭘﺮوژه، ﮐﺴﺐ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :