مطابق روال هر ساله اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه ۲۰۱۴ هزینه بررسی فایلهای مهاجرتی این استان را افزایش  داد هرچند که این افزایش ها بسیار ناچیز می باشند.
افزایش هزینه بررسی فایلها به گونه زیر خواهد بود:
روش حرفه و تخصص کبک:
هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی از۷۵۰ $ به ۷۵۷$ و هزینه بررسی برای افراد همراه (همسر وفرزندان) از ۱۶۰$ به ۱۶۲$ افزایش خواهد یافت.
روش کارآفرینی و خوداشتغالی کبک:
هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی از۱٫۰۱۳ $ به ۱٫۰۲۳$ و هزینه بررسی برای افراد همراه (همسر وفرزندان) از ۱۶۰$ به ۱۶۲$ افزایش خواهد یافت.
روش سرمایه گذاری کبک:
هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی همان ۱۰٫۰۰۰$ باقی خواهد ماند و هزینه بررسی برای افراد همراه (همسر وفرزندان) از۱۶۰$ به ۱۶۲$ افزایش خواهد یافت.

قابل ذکر است که این افزایش درمورد فایلهایی اجرا خواهد شد که ازتاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ به اداره مهاجرت کبک فرستاده می شوند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :