یازدهمین انتخاب سال ۲۰۱۷ اکسپرس اینتری در تاریخ 4 می  برگزار گردید. طی این انتخاب برای تعداد ۳۷۹۶ نفر دعوتنامه ارسال گردید. در این انتخاب حداقل امتیاز قبولی ۴۲۳ بوده که نسبت به دوره قبل اندکی افزایش نشان میدهد.

امتیاز قبولی دوره قبل ۴۱۵ بود که کمترین امتیاز قبولی در کل دوره های اکسپرس اینتری محسوب می شود.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :