طی ماه ژانویه 2019، ایالت آنتاریو کانادا برای 988 متقاضی اکسپرس اینتری، از طریق مسیرهای مهاجرتی کارگران ماهر فرانسوی زبان و کارگران شاغل در مشاغل فنی، دعوتنامه جهت اقدام برای اقامت دائم صادر کرده است.

استان آنتاریو در 24 ژانویه از طریق برنامه مهاجرت استانی (OINP) در اولین پذیرش خود در سال جدید که از طریق مسیر مهاجرتی مشاغل فنی (Skilled Trades) که با سیستم اکسپرس اینتری فدرال مرتبط است، 889 اعلامیه تمایل (NOI) صادر نمود. متقاضیانی که در این پذیرش NOI دریافت کردند، می بایست پروفایل اکسپرس اینتری خود را بین 24 ژانویه 2018 و 24 ژانویه 2019 ساخته بودند. لازم به ذکر است که مسیر مهاجرتی مشاغل فنی (Skilled Trades) به برنامه مهاجرتی استان انتاریو (OINP) این اجازه را می دهد که از لیست انتظار اکسپرس اینتری به دنبال متقاضیانی برگردد که در حال حاضر در انتاریو زندگی می کنند و در یکی از مشاغل فنی فهرست شده در Minor Group 633 یا Major Group 72, 73, 82 دسته بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت و یا معادل آن سابقه کار پاره وقت دارند.

البته متقاضیان برای اینکه از طریق این دو مسیر مهاجرتی درخواست ارائه کنند نیازی به پیشنهاد کار ندارند اما باید واجد تمام شرایط الزامی فدرال و استانی تصریح شده توسط OINP باشند. آن دسته از متقاضیانی که در این دو مسیر مرتبط با اکسپرس اینتری توسط استان انتخاب می شوند، 600 امتیاز اضافی در سیستم اکسپرس اینتری دریافت می کنند و بدین ترتیب حتما برای تقاضا جهت اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای آنها دعوتنامه صادر خواهد شد. اولین گام برای اینکه در مسیرهای مهاجرتی کارگران ماهر فرانسوی زبان و کارگران شاغل در مشاغل فنی به عنوان متقاضی در نظر گرفته شوید، ایجاد یک پروفایل اکسپرس اینتری است.
در ماه ژانویه، از طریق مسیر مهاجرتی کارگران ماهر فرانسوی زبان سه دور صدور دعوتنامه برگزار شده است که در آخرین دور، 24 ژانویه، 28 اعلامیه تمایل (NOI) صادر شده است. در تاریخ های 17 و 11 ژانویه نیز از طریق مسیر مهاجرتی کارگران ماهر فرانسوی زبان مجموعا 71 NOI صادر شده است. متقاضیان فرانسوی زبان باید تسلط خود بر زبان فرانسوی با نمره‌ای معادل نمره 7 CLB و یا بالاتر را ثابت کنند و علاوه بر این، واجد شرایط دیگر ازجمله داشتن منابع مالی کافی برای اسکان در آنتاریو باشند.

تمام متقاضیانی که برای آنها از طریق مسیرهای کارگر ماهر فرانسوی زبان و کارگران شاغل در مشاغل فنی NOI صادر شده باید واجد شرایط دسته کارگر ماهر فدرال یا دسته تجربه کاری در کانادا هم باشند و علاوه بر این واجد معیارهای دیگر که توسط استان تعیین شده نیز باشند.

استان آنتاریو تا کنون از طریق مسیرهای مهاجرت استانی مرتبط با اکسپرس اینتری حدود 2500 NOI را برای متقاضیان اکسپرس اینتری صادر نموده است ازجمله 1493 NOI که در تاریخ 14 ژانویه از طریق مسیر مهاجرتی اولویت های سرمایه انسانی صادر نمود تمام متقاضیانی که از طریق مسیر مهاجرتی اکسپرس اینتری آنتاریو دعوت شده‌اند باید ظرف 45 روز پس از دریافت NOI فرم کامل تقاضانامه را برای انتخاب شدن از طرف استان ارائه کنند.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :