برنامه اکسپرس انتری استان اونتاریو بسته شد.
جریان مهاجرتی اکسپری انتری استان اُنتاریو که در تاریخ 2 نوامبر هفته گذشته باز شده بود، هم راستا با برنامه های مهاجرتی استانی کانادا که اقدام به پذیرش نیروی انسانی واجد شرایط می نمود به پایان رسید.
در حال حاضر هیچگونه ثبت نام اضافی صورت نمی گیرد اما مقرر گردید تا پایان امسال مجدداً اقدام به ارسال نامه ی علاقه مندی در پول اکسپرس انتری نمایند.
تضمینی در خصوص ارسال نامه ی علاقمندی برای افرادی که واجد شرایط استان اُنتاریو می باشند وجود ندارد و این انتخاب از طرف دولت اُنتاریو صورت می پذیرد

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :