نزدیک به یک میلیون مهاجر مابین سالهای 2018 الی 2020 وارد کانادا می شوند.
مقرر گردید در این برنامه بلند مدت که مورخ 1 نوامبر در مجلس عوام این کشور به تصویب رسید از سال 2018 الی 2020 تعداد مهاجران هر ساله افزایش یابد .
بر اساس این برنامه مهاجرتی با افزایش ده هزار اپلیکشین تعداد سیصد و ده هزار نفر برای سال پیش رو، تعداد سیصد و سی هزار نفر برای سال 2019، و سیصد و چهل هزار دعوتنامه برای سال 2020 ارسال خواهد گردید.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :