کریس الکساندر، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا ، چند روز پیش، برنامه جدیدی برای مهاجران کارآفرین در تکمیل برنامه قبلی اعلام کرد.
به عنوان بخشی از این برنامه کار آفرینان که به دنبال اقامت دائم در کانادا هستند ، در ابتدا باید متقاضی از حمایت یکی سازمانهایی که توسط وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا معرفی گردیده است ، برخوردار شوند.

به منظور جذب سرمایه گذاران ، حامیان قرار است که پول و آموزش را در اختیار این شرکت های جدید قرار دهند  و آنها گاهی اوقات در عوض سهامی را از شرکت دریافت می کنند.

الکساندر در یک سخنرانی در انجمن کنفرانس کمک به کسب و کارهای جدید در تورنتو گفت: با برقرار کردن ارتباط بین مهاجران کار آفرین و سرمایه گذاران و موسسات کمک کننده با شرکت های جدید ، بسیاری از چالش های کار آفرینان مهاجر را پر می کند.
بسیاری از مهاجران تازه وارد ، در بدو ورود به سیستم کسب وکار در کانادا آشنایی کامل ندارند.

عدم سابقه اعتباری و دسترسی به شبکه های اجتماعی و حرفه ای کانادایی از جمله موانعی است که برای کارآفرینان خارجی مطرح است.

الکساندر می گوید که هدف اصلی این برنامه جذب کار آفرینان فعال با ایده ای نوین است. تفاوت جدید در این برنامه نداشتن شرط سرمایه گذاری است. سهمیه این برنامه برای پنج سال آینده ٢٧٥٠ متقاضی است.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :