بنا بر آخرین اعلام اداره مهاجرت و شهروندی كانادا در تاریخ ششم ماه جون، 157 پرونده از اول می سال 2014 در برنامه مهاجرتی نیروهای متخصص فدرال به ثبت رسیده است.

پیش از این اعلام شده بود، كانادا برای این برنامه مهاجرتی سقف تعیین كرده است، كه تعداد 25 هزار پرونده در كل و تعداد 1000 پرونده در هر عنوان شغلی می باشد.
با توجه به جدول زیر كه تعداد پرونده های ثبت شده را در هر عنوان شغلی نشان می دهد، متوجه می شویم، در عناوین شغلی زیر بیشترین تقاضا به ثبت رسیده است:
•    تحلیل گران حوزه های مالی و سرمایه گذاری
•    مهندسین نرم افزار
•     برنامه نویسان کامپیوتر و متخصصان رسانه های ارتباطی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :