ناک های زیر از  ساسکچوان حذف شدند

هر 7 ناک جز ناک های غیر رگیولیتد هستند.

🔹 0124 – Advertising, marketing and public relations managers
🔹 1112 – Financial and investment analysts
🔹 1123 – Professional occupations in advertising, marketing and public relations
🔹 2211 – Chemical technologists and technicians
🔹2241 -Electrical and electronics engineering technologists and technicians

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :