حکومت در استرالیا

حکومت در کشور استرالیا حکومت پادشاهی مشروطه است. پارلمان فدرال از دو نوع مجلس سنا(مجلس علیا) و مجلس نمایندگان(مجلس سفلا) تشکیل شده است.مجلس سنا شامل 76 عضو می باشد که از هر  ایالت 12 سناتور برای مدت 6 سال و از هر دو سرزمین 2 سناتور برای دوره سه ساله انتخاب می شوند. نمایندگان مجلس با 148 عضو برای دوره سه ساله توسط آرای مردمی مشخص می شوند. ملکه این کشور، ملکه الیزابت دوم که بالاترین مقام در سلطنت بریتانیای کبیر است، می باشد و حکمرانی این کشور را بر عهده دارد. نخست وزیر شخص اول اجرایی می باشد که توسط فرماندار کل انتخاب می شود. فرماندار کل، جانشین ملکه  در این کشور است و اختیارات فراوانی دارد از جمله اینکه وی فرمانداران ایالت های این کشور را انتخاب می کند. دادگاه عالی استرالیا دارای بالاترین قدرت در زمینه امور قضایی می باشد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :